גולדשמיד
Goldshmid - Law Offices

גולדשמיד - משרד עורכי דין
Goldshmid

בועז גולדשמיד עו"ד

Boaz Goldshmid Advocate

עמק רפאים 24 ירושלים 93105
24 Emek Refaim St. Jerusalem 93105
טל: 02-6736633 :Tel
פקס: 02-9995599 :Fax

אימייל: Email: boaz@golaw.co.il
יוסי גולדשמיד עו"ד

Yosi Goldshmid Advocate

רח' שמעון 136 מודיעין
136 Shimon St. Modiin
טל: 052-3834113 :Tel
פקס: 02-9995599 :Fax

אימייל: Email: yosi@golaw.co.il
גולדשמיד - גולדשמיד משרד עורכי דין GOLDSHMID - GOLDSHMID Law Offices